Vznikající ekonomika městského dřeva

Autor: Megan Offner, New York Heartwoods

The Emerging Economy of Urban Wood
New York Heartwoods (NYH) began in 2010, with the help of Dave and Steve Washburn, Hugh Herrera, myself, and a Wood-Mizer LT40 Hydraulic portable sawmill. Our plan to manage and harvest trees ourselves was scratched when we realized how many were falling over, dying and being removed by arborists. Multiple severe storms and several invasive insect epidemics have led to unprecedented challenges to our forests and communities while budgets of municipalities and landowners are stretched with the reoccurring removals of downed or dying trees. Landfills across the country are struggling to keep up with the amount of wood waste that is being generated and at the same time, people need jobs and communities are evolving to become more resilient. By processing urban wood, we participate in creating solutions: reducing wood disposal expenses, redirecting material from our waste stream, decreasing greenhouse gas emissions, fueling the demand for local wood products, and growing an exciting new economy. Community relationships are the key to both supply and demand. Due to annual weather events like Hurricanes Irene and Sandy along with the arrival of pests such as the Emerald Ash Borer (EAB), we have access to more logs than we are equipped to process. Harvesting logs ourselves is labor intensive and therefore, in most cases, cost-prohibitive at our scale. By working with tree services we can have waste logs delivered for free or, at most, for the cost of gas and the driver’s time. Beyond the tree services that provide logs and clients to buy wood, are landowners, institutions, land trusts, the Department of Transportation, utility companies, municipal land managers and local officials. We have found the latter is an especially fruitful connection as they control what the contracted arborist does with city trees. As most towns and cities are burdened with increasing costs for citywide services, decreasing revenues, rising landfill costs, and decreasing landfill space, redirecting logs creates waste management solutions and reduces storm clean up expenses, which can generate wood for park benches, picnic tables, fencing, flooring and cabinets for city buildings. The ability to ameliorate local issues while creating valuable lumber may lead to municipal contracts and resources that will support both log supply and the demand for products. Portable band sawmills have a great advantage over large circular sawmills when working with urban trees. Their ability to travel to sites can eliminate logistical challenges and expenses of transporting or disposing of logs. For example, after Hurricane Sandy landfills were at full capacity so many cities and towns across New York State designated parking lots for the staging of logs. Local sawyers were invited to come mill what they wanted for free, and even still, it took months for many of those piles to diminish. The possibility of hitting metal, common in urban trees, is too expensive a risk for commercial circular sawmills. Metal can dull blades and slow down band saw production, but since the narrow band blades are inexpensive and easy to sharpen, that value can be recouped with proper marketing of the tree’s story and the wood’s character. Urban trees generally have lower branches and contain metal or other foreign objects, creating dramatic knots, colors, and grain. These unique characteristics, along with the tree’s history, are desirable to artisans, fabricators, interior designers and architects for the creation of furniture, flooring and other custom products. Documenting the tree’s story and providing pictures of its transformation into finished products adds value by making it more meaningful to the buyer. Every industry uses wood in some capacity, which leads to a multitude of niche market possibilities. By reaching out to my previous networks to see how I could create solutions to their problems, I was able to build most of my business on personal contacts and word-of-mouth. As my access to urban markets is one of NYH’s strengths, I am increasingly brokering wood for other local sawyers with a similar ethos. I see that in the same way that marketing and distribution hubs are being created to assist the success of small farmers, and local wood being the next “local food”, there is needed support for the growing number of independent sawyers. The Illinois Urban Wood Utilization team and Urbanwood in Michigan are two wonderful non-profit models of networks that facilitate the wood use chain from arborists, sawyers, woodworkers, distributors to buyers. As our population grows, so does the amount of urban land in the United States. According to the Journal of Forestry, by 2050 the amount of urbanized areas is projected to increase from 3.1% in 2000 to 8.1%, a total of 392,400 km, which is larger than the state of Montana. With this, the production and sale of urban wood will also grow, and there will be more integration into municipal management systems. For now, innovation is happening on the ground- one mill at a time. Connect with New York Heartwoods on Facebook or visit www.newyorkheartwoods.com. About the Author: Megan Offner co-founded New York Heartwoods, a woman-owned social enterprise LLC in Warwick, NY in 2010. Her mission is to regenerate forest vitality and local economies by building systems and relationships that maximize the value of "waste" trees.

 

New York Heartwoods je ženská společenská organizace ve Warwicku, stát New York. Podnik byl založen v roce 2010 s posláním regenerovat životaschopnost lesa a maximalizovat hodnotu "odpadových" stromů. Jedna ze spoluzakladatelek, Megan Offnerová, mluví o své vizi nové mezery na trhu vytvořené vznikající ekonomikou městského dřeva.

 

Logs from Hurricane SandyLogs from Hurricane Sandy

 

Organizace New York Heartwoods (NYH) začínala v roce 2010 s pomocí hydraulické mobilní pily Wood-Mizer LT40. Rozvíjeli jsme náš plán těžby stromů, když jsme si uvědomili, kolik stromů jde k zemi, umírá a je arboristy odstraněno.

 

Tree service removing a treeTree service removing a tree
Log trailer transporting an urban treeLog trailer transporting an urban tree

 

Opakované vážné vichřice a několik epidemií dřevokazného hmyzu vedlo k bezprecedentním kalamitám v v našich lesích a náročným výzvám v našich komunitách, zatímco fondy obcí a vlastníků lesů jsou napjaté kvůli opakujícímu odstraňování poražených nebo zemřelých stromů. Skládky napříč zemí se potýkají jak zvládnout množství dřevního odpadu, vznikajícího současně, lidé potřebují práci a komunity se vyvíjejí, aby byli pružnější. Zpracováním městského dřeva se podílíme na vytváření řešení:

  • snížení nákladů na likvidaci dřeva,
  • přesměrování hodnotného materiálu z odpadového proudu,
  • snížení emisí skleníkových plynů,
  • uspokojení poptávky po místních výrobcích ze dřeva,
  • a růst nové vzrušující ekonomiky.

 

Urban locust logs staged for the portable sawmillUrban locust logs staged for the portable sawmill
Wood-Mizer portable sawmill sawing urban timberWood-Mizer portable sawmill sawing urban timber

 

Vztahy v komunitě jsou klíčem k nabídce i poptávce. Kvůli každoročním klimatickým událostem jako jsou hurikány a vichřice spolu s nájezdy škůdců máme přístup k více kmenům než jsme schopni zpracovat. Samotná těžba kmenů je pracovně náročná a tudíž ve většině případů z našeho pohledu nákladově nepřijatelná. Spoluprací se smluvními pilaři můžeme získat odpadové kmeny zdarma nebo, většinou, za náklady na benzín a čas řidiče.

Vedle smluvních pilařských služeb, které zajišťují jak kmeny, tak zákazníky na odkup dřeva, tu jsou farmáři, instituce, pozemkový úřad, ministerstvo dopravy, komunální společnosti, obecní správci pozemků a místní úředníci. Zjistili jsme, že zvláště ti poslední znamenají plodné konexe, protože řídí co smluvní arboristé s městskými stromy dělají. Většina měst je zatížena rostoucími náklady na městské služby, klesajícími příjmy, rostoucími náklady na skládkování a klesajícím prostorem pro skládky, přesměrování kmenů vytváří tak řešení pro manipulaci s odpadem a omezuje nápor na výdaje za úklid, což může přinést lavičky do parků, piknikové stoly, oplocení, podlahy a skříně do městských budov. Schopnost zlepšit místní problémy a přitom vytvářet kvalitní dřevo může vést ke smlouvám s obcemi a ke zdrojům, které podpoří jak nabídku kmenů tak poptávku po výrobcích.

 

Megan Offner of New York HeartwoodsMegan Offner of New York Heartwoods

 

Mobilní pásové pily mají velkou přednost proti velkým kotoučovým pilám při práci s městskými stromy. Jejich schopnost cestovat přímo na místo může odstranit logistické nároky a výdaje za přepravu likvidovaných kmenů.

Například po hurikánu Sandy byly skládky plné, takže spousta měst napříč státem New York určila k uložení kmenů parkoviště. Místní pilaři byli přizváni, aby si zadarmo nařezali co chtějí a i tak trvalo měsíce než se tyto hromady zmenšily. Možnost narazit při řezání na kov, obecně v městských stromech je příliš vysoká a tudíž je to riziko pro komerční pily. Kov může ztupit nebo dokonce přetrhnout pilový pás, ale protože úzké pilové pásy nejsou drahé a snadno se ostří, tahle cena může být vykoupena správným marketingem historie stromu a charakterem dřeva.

 

Megan Offner of New York Heartwoods sawing on a portable band sawmillMegan Offner of New York Heartwoods sawing on a portable band sawmill

 

Městské stromy mají obecně nízké větve a obsahují kovové nebo jiné cizí předměty, vytvářejí dramatické zauzlení, barvy a texturu. Tyto jedinečné charakteristiky spolu s příběhem stromu jsou velice vítané pro umělce, nejrůznější zpracovatele, interiérové designéry a architekty pro tvorbu nábytku, podlah a dalších výrobků na zakázku. Zdokumentování příběhu stromu a poskytnutí snímků jeho proměny na konečný výrobek přidá věci hodnotu a dá smysl pro kupujícího. Každý průmysl využívá dřevo podle své kapacity, což vede k řadě možných mezer na trhu.

Jak roste naše populace, tak se zvětšuje velikost našeho městského prostoru. Podle časopisu Journal of Forestry, se do roku 2050 velikost městských oblastí ve Spojených státech předpokládá zvětšit z 3.1% v roce 2000 na 8.1%, celkově 392,400 km2, což je více než je rozloha státu Montana. Produkce a prodej městského dřeva také poroste a bude více začleněn do systémů správy obcí.

Pro další informace navštivte stránku www.newyorkheartwoods.com.